Mễ kê ô tô, ngựa kê ô tô

Mễ kê xe tải 10 tấn Torin TZ100002

Mễ kê ô tô, ngựa kê ô tô

Ngựa kê ô tô 20 tấn Torin TZ200011

Mễ kê ô tô, ngựa kê ô tô

Mễ kê xe ô tô 6 tấn Torin T46001

Mễ kê ô tô, ngựa kê ô tô

Mễ kê xe ô tô 3 tấn Torin T43001