Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm mỡ bằng tay Groz VGP/10

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Bơm mỡ bằng tay Groz G1R/HD/B

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Máy hút dầu nhớt ô tô bằng điện HPMM HD-2380

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Bơm hút dầu bằng tay Groz GNB-25T-SPL

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm mỡ bằng khí nén Groz

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Xe để phuy dầu và di chuyển Groz TD/68G

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Thiết bị bơm dầu bằng tay GROZ OLP/12

Thiết bị bơm, hút, hứng dầu mỡ

Bình hút dầu thải bằng khí nén 80 lít HPMM HC-3297